INFORMAČNÁ DOLOŽKA

pre zákazníkov/dodávateľov

 1. Ochrana osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Správcom je FABRIC WORLD SP. O.O., ktorý uzavrel zmluvu alebo spolupracuje so zhotoviteľom na základe pevných alebo jednonáročných objednávok.

V tejto doložke vás informujeme o spôsoboch, akými sa osobné údaje používajú, ako aj o právach jednotlivcov v súvislosti so zhromažďovaniom a používaním takýchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás na: office@fabricworld.eu

 1. Rozsah informácií

V tejto klauzule FABRIC WORLD SP. Z O.O. informuje o všetkých formách používania osobných údajov v poľštine vo vzťahu k fyzickým osobám, ktoré sú:

 1. dodávateľov alebo dodávateľov fabric world SP. Z O.O.
 2. subdodávateľov dodávateľov alebo dodávateľov FABRIC WORLD SP. Z O.O.
 3. partneri, zamestnanci, právni zástupcovia, zástupcovia, zástupcovia dodávateľov, dodávatelia alebo ich subdodávatelia, iné osoby, ktorých údaje spracúvame na účely vystavovania alebo vykonávania faktúr v spolupráci s dodávateľmi alebo dodávateľmi (spoločne „Vy“ alebo „Dodávatelia“).
 1. Typy spracúvaných osobných údajov

Údaje poskytnuté dodávateľmi

V súvislosti so spoluprácou medzi vami a FABRIC WORLD SP. O.O., ktoré môže pozostávať najmä z poskytovania služieb vami alebo organizáciou, ktorú zastupujete, alebo v dodávke tovaru spoločnosti FABRIC WORLD SP. O.O. alebo spolupráca sprostredkovateľov, môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste poskytli, ako napríklad:

 1. názov, spoločnosť, obchodná adresa a poštové adresy,
 2. čísla v príslušných registroch (napr. číslo DPH alebo číslo REGON, číslo sociálneho zabezpečenia),
 3. Kontaktné informácie, ako je vaša e-mailová adresa alebo telefónne alebo faxové číslo,
 4. pozíciu, ktorú zastávate v rámci svojej organizácie alebo funkcie,
 5. právomoci, ktoré boli v držbe,
 6. číslo bankového účtu.

Ak uzavriete zmluvu priamo medzi vami a FABRIC WORLD SP. Z O.O., poskytovanie vyššie uvedených údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na účely uzatvorenia zmluvy a manipulácie spolupráce medzi vami a FABRIC WORLD SP. O.O. To platí aj pre situáciu, keď FABRIC WORLD SP. O.O. pravidelne alebo raz objednať tovar alebo služby od vás.

V prípade, že neuzavedáte zmluvu priamo s FABRIC WORLD SP. Z O.O., poskytnutie osobných údajov môže byť vašou oficiálnou povinnosťou alebo môže byť potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi vami a treťou stranou (napr. ak ste subdodávateľom Dodávateľa). Dôsledkom neposkytnených údajov je neschopnosť FABRIC WORLD SP vykonať vyššie uvedené činnosti. O.O. (napríklad neposkytnutie údajov môže mať za následok neschopnosť spracovať alebo vystavovať faktúru).

Kontaktné údaje Dodávateľov uvedené v písmenách a) až f) bude spracovávať spoločnosť FABRIC WORLD SP. Z O.O. ako prevádzkovateľ údajov na účely vytvorenia databázy Dodávateľa.

Údaje zhromaždené z iných zdrojov

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z verejne dostupných zdrojov, ako sú obchodné registre Ceidg alebo KRS, aby sme si overili informácie, ktoré nám poskytnete. V tomto prípade sa rozsah spracúvaných údajov bude obmedziť na údaje dostupné verejnosti v príslušných registroch.

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať aj od subjektov, v ktorých ste zamestnaný alebo zastúpený. Rozsah spracúvaných údajov bude v tomto prípade zahŕňať informácie potrebné na zvládnutie spolupráce a kontaktu s Dodávateľom, napr.

Osobné údaje subdodávateľov dodávateľov môžeme zhromažďovať aj od dodávateľov, ktorí poskytli fabric world SP. Z O.O. takéto údaje s cieľom podporiť spoluprácu medzi Dodávateľom a FABRIC WORLD SP. Z O.O.

 1. Právne základy, účely a obdobia spracovania údajov

Právny základ pre spracovanie údajov

Osobné údaje spracúvame len vtedy, ak:

 1. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, ak ste alebo budete zmluvnou stranou zmluvy uzavretej so spoločnosťou FABRIC WORLD SP. alebo prijať určité predzmluvné kroky.b, napr.
 2. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností svetovej obchodnej politiky SP. O.O. alebo výslovne vyžaduje právne ustanovenie (článok 6 ods. 1 písm. b.c GDPR) – pokiaľ ide o osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, ktoré podliehajú právnej archivácii;
 3. spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené záujmy FABRIC WORLD SP. O.O. alebo tretia strana a neprimerane neovplyvňuje vaše záujmy alebo základné práva a slobody (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pri spracúvaní osobných údajov na tomto základe sa vždy snažíme nájsť rovnováhu medzi naším oprávneným záujmom a vaším súkromím

Legitímne záujmy sú:

 1. umožňujúce FABRIC WORLD SP. kontakt so zhotoviteľmi a fungovanie zmluvy;
 2. použitie kontaktných údajov dodávateľov v databáze dodávateľa;
 3. predchádzanie podvodom a trestnej činnosti;
 4. alebo vyšetrovanie spoločnosťou FABRIC WORLD SP. O.O. spolupracuje s Dodávateľom občianskoprávnych nárokov v rámci svojej činnosti, ako aj obhajobou proti takýmto nárokom;
 5. overenie dôveryhodnosti Dodávateľa;
 6. overovanie dodávateľov vo verejných registroch.

Obdobia spracovania údajov stanovené pre každý účel

Osobné údaje sa spracúvajú len na konkrétny účel a v rozsahu potrebnom na ich dosiahnutie a tak dlho, ako je to potrebné. Nižšie sú uvedené hlavné ciele sledované FABRIC WORLD SP. O.O. prostredníctvom spracovania osobných údajov a období, počas ktorých spracúva:

 1. povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – trvanie zmluvy medzi Dodávateľom a FABRIC WORLD SP. O.O.O.;
 2. vedenie záznamov na účely preukázania dodržiavania zákonných povinností, najmä zákona o účtovníctve a zákona – daňový zákonník – lehota uvedená v príslušných právnych predpisoch. Vo všeobecnosti ide spravidla o 5-ročné obdobia vypočítané od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k udalosti (napr. vydanie faktúry);
 3. na účely určenia alebo vyšetrovania spoločnosťou FABRIC WORLD SP. O.O. občianskoprávne nároky v priebehu svojej činnosti, rovnako ako obhajoba proti takýmto nárokom – pre príslušné premlčacie lehoty týchto pohľadávok, t. j. spravidla najviac 3 roky po udalosti, ktorej výsledkom je nárok.
 1. Prenos osobných údajov iným príjemcom

Údaje sa môžu preniesť na týchto príjemcov:

 1. osobných údajov v mene FABRIC WORLD SP. O.O., okrem iného, ako napríklad:
 • subjekty poskytujúce služby na podporu IT týkajúce sa IT systémov alebo nástrojov na spracovanie osobných údajov alebo podobných služieb,

Takéto subjekty sa sami nerozhodnú, ako spracovať vaše osobné údaje. Spracovanie osobných údajov nimi sa uskutočňuje len v rozsahu, v akom je to potrebné na podnikanie spoločnosti FABRIC WORLD SP. o.o. a nepresiať rámec cieľov stanovených v odseku 1. 4. FABRIC WORLD SP. Z.O. má právo vykonávať inšpekčné činnosti.

 1. b) iných prevádzkovateľov osobných údajov vrátane:
 • kuriérskych alebo poštových služieb,
 • poradné subjekty, advokátske kancelárie,
 • zmluvnými stranami alebo subdodávateľmi zapojenými do plnenia zmluvy
 1. c) iné subjekty v rámci Dodávateľa alebo subdodávateľa.

Prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 1. Vaše práva a používanie

Práva

Každá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou FABRIC WORLD SP. O.O. Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie o vás sú nesprávne alebo neúplné, požiadajte o ich opravu, ako je uvedené v časti 6.2 nižšie. Studio4U Piotr Piechota tieto informácie okamžite opraví.

Okrem toho máte právo:

 1. odvolanie vášho súhlasu v prípade, že FABRIC WORLD SP. O.O. získa takýto súhlas so spracovaním osobných údajov (s upozornením, že toto odstúpenie od zmluvy nebude porušovať zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred stiahnutím);
 2. požiadať o vymazanie vašich osobných údajov v prípadoch vymedzených GDPR;
 3. požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v prípadoch špecifikovaných GDPR;
 4. namietať z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou voči spracovanie vašich osobných údajov, ak sa takéto spracovanie vykonáva na účely presadzovania verejného záujmu alebo oprávnených záujmov FABRIC WORLD SP. O.O. alebo tretia strana;
 5. prenos údajov.

FABRIC WORLD SP. Z O.O. overí vaše žiadosti, žiadosti alebo námietky v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Treba však mať na pamäti, že tieto práva nie sú absolútne; výnimky z ich uplatňovania.

V reakcii na vašu žiadosť FABRIC WORLD SP. Z O.O. vás môže požiadať o overenie vašej identity alebo poskytnúť informácie, ktoré pomôžu Studio4U Piotr Piechota lepšie pochopiť situáciu. FABRIC WORLD SP. Z O.O. bude používať svoje najlepšie endea žalovať vás vysvetliť svoje rozhodnutie, ak vaše žiadosti nie sú splnené.

Uplatňovanie vašich práv

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, pošlite e-mail na adresu: biuro@studio4u.eu alebo pošlite písomnú žiadosť na poštovú adresu, t. j. FABRIC WORLD SP. Z O.O. , ul. 11 November 99, 32-440 Sułkowice s poznámkou – „Ochrana údajov – dodávatelia“.

Ak sa dozviete o nezákonnom spracovaní fabric world SP. Z O.O. vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na ochranu osobných údajov, t. j. orgánu na ochranu údajov. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Aby sme vaše osobné údaje informovali a boli presné, môžeme vás pravidelne žiadať, aby ste si prezrádli a potvrdili osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, alebo aby nás informovali o akýchkoľvek zmenách týchto osobných údajov (napríklad o zmene vašej e-mailovej adresy).

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať presnosť, včasnosť a úplnosť spracúvaných osobných údajov.